ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กำหนดการระดับเขตพื้นที่การศึกษา

♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู - วันที่ 10-15 ม.ค. 2567
ปิดระบบการแก้ไขนักเรียน/ครู - วันที่ 10-17 ม.ค. 2567
ปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัว - วันที่ 10 ม.ค. 2567
♦ เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตร - วันที่ 6 .. 2567

♦ อนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักเรียน ณ จุดลงทะเบียนได้ พร้อมเอกสารขอเปลี่ยนตัวจากโรงเรียน

การประชุมรับฟังการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ตารางแข่งขันคอมพิวเตอร์ กำหนดการแข่งขัน วันที่ 25-26 มกราคม 2567

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันคอมพิวเตอร์ 

นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล(0-8950-69477) 


ผู้ประสานงาน

การแข่งขันคอมพิวเตอร์ 

น.ส.รัตนา กสิวัตร (0-6392-96596)

* ทุกประเภทการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 07.00 - 08.00 น. *เริ่มลงโปรแกรมสำหรับการแข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น. *สถานที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ตารางแข่งขันหุ่นยนต์ กำหนดการแข่งขัน วันที่  25-26 มกราคม 2567

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันหุ่นยนต์ 

นางสาวชญาณัฏฐ์ คำรอด (0-8983-15152) 


ผู้ประสานงาน

การแข่งขันหุ่นยนต์ 

นายพิทยา ปฏิโค (0-8311-18383)

*ทุกประเภทการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 07.00 - 08.00 น. *สถานที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม