ข่าวสารประชาสัมพันธ์

7 พฤศจิกายน 2565 ประชุมตัวแทนโรงเรียนร่วมจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

1 พฤศจิกายน 2565 ประชุมตัวแทนศูนย์จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

การระดับเขตพื้นที่

♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู 28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2565

♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 2 ธ.ค. 2565 เวลา 09.00 น.

(ไม่ต้องปริ้นบัตรประจำตัว ใช้บัตรนักเรียน/บัตรประชาชน แสดงตัวตน )

อนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักเรียน ณ จุดลงทะเบียนได้ พร้อมเอกสารขอเปลี่ยนตัวจากโรงเรียน

♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 6-8 ธ.ค. 2565

♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ -

♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน -

ตารางแข่งขันวิทยาศาสตร์

* ทุกประเภทการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา - *เริ่มลงโปรแกรมสำหรับการแข่งขัน เวลา -*สถานที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ตารางแข่งขันคอมพิวเตอร์

* ทุกประเภทการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 07.00 - 08.00 น. *เริ่มลงโปรแกรมสำหรับการแข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น. *สถานที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ตารางแข่งขันหุ่นยนต์

*ทุกประเภทการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 07.00 - 08.00 น. *สถานที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ตารางแข่งขันการงานอาชีพ

*ทุกประเภทการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 07.00 - 08.00 น. *สถานที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม