กำหนดการแข่งขัน วันที่ 23-24 มกราคม 2567
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันการงานอาชีพ

นายเดชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์ (0-8635-71390

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันการงานอาชีพ

นางสาวสุดใจ  เปรื่องปราชญ์(0-8486-54348

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันการงานอาชีพ

นายวิวัฒนา  อารอบ (0-8277-84636

ตารางแข่งขันการงานอาชีพ