กำหนดการแข่งขัน วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันการงานอาชีพ

นายเดชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์ (0-8635-71390)

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันการงานอาชีพ

นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์(0-8486-54348)

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันการงานอาชีพ

นายวิวัฒนา อารอบ (0-8277-84636)

คำชี้แจง

  • -

*ทุกประเภทการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 07.00 - 08.00 น. *สถานที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม