กำหนดการแข่งขัน วันที่ 6-7 ธันวาคม 2565
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันวิทยาศาสตร์

นางพนารัตน์ เอกปัจชา (0-6495-09542)

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันวิทยาศาสตร์

น.ส.สุรีรัตน์ ว่องไว (0-9822-64636)

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันวิทยาศาสตร์

น.ส.ธิติมา ประคองทรัพย์ (0-9547-58092)

ตารางแข่งขันวิทยาศาสตร์

คำชี้แจง

  • -