ข้อมูลแข่งขัน-COM

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

### การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ###      
ส่งเล่มโครงงานและเอกสารตามเกณฑ์การแข่งขัน ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2559
(หากพ้นกำหนดคณะกรรมการจะพิจารณาตัดคะแนน  ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

สถานที่จัดส่ง : นายสุนทร เรืองภักดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี  ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ : 0814373088

### การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้น ม.4-ม.6 ###      
ให้ใช้โปรแกรมในการเขียน Web Applications ได้ 2 ประเภท ดังนี้
1.ประเภท Text Editor เช่น NotePad , Sublime Text , Notepad++ , Vim , Atom ,Emacs , Editplus, Eclipse เป็นต้น
2.ประเภท Web Editor เช่น Dreamweaver, Front page , kompoZer , namo WebEditor , VisualStudio.Net เป็นต้น

ติดตั้งระบบจำลอง Server ตามที่กำหนด AppServ v8.3.0 หรือ tomcat v8.0.33 หรือ iis v7.0 พร้อมทั้งติดตั้ง MySql Database v5.7.12
(โปรแกรมอื่นนอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน)
เกณฑ์การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้น ม.4-ม.6 หน้า 44 http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2016/08/job-66.pdf

Software พื้นฐานที่ถูกติดตั้งไว้แล้ว

- MS Office 2013
- Adobe CS6 Master Collection
- Chrome , firefox ,IE
- Windows Media Player ,QuickTime
- Flash Player
- Filezilla
- K-Lite Codec Pack

ตรวจสอบการส่งเอกสารกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

ระดับชั้น ม.1-3 (46) ตรวจสอบการส่ง
ระดับชั้น ม.4-6 (48) ตรวจสอบการส่ง