ข้อมูลแข่งขัน-Science

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

### การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ###
1.โครงงานวิทยาศาตร์ประเภทการทดลอง  2.โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  3.ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย   ส่งรูปเล่มจำนวน 6 เล่ม ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559
สถานที่จัดส่ง : อ.พนารัตน์ เอกปัจจา  โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี
           ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 (
08-2465-8337)