ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนและครู ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ระดับมัธยมศึกษา ให้ทุกท่านนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน บัตรข้าราชการ เพื่อใช้ยืนยันในการแสดงตัวตนเข้าร่วมแข่งขันทุกรายการ (ไม่มีบัตรยืนยันไม่อนุญาตเข้าร่วมการแข่งขัน) และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวหน้างาน ยกเว้นนักเรียนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียนและแนบใบรับรองแพทย์ประกอบเท่านั้น กรณีภาษาต่างประเทศ ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับตัวจริงมาประกอบด้วย กรณีครูผู้ฝึกสอน ไม่สามารถคุมนักเรียนมาแข่งขันด้วยตนเองได้ ให้มีหนังสือจากผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายให้ครูคนใดคนหนึ่งมาควบคุมนักเรียนแทนได้ พร้อมแนบบัตรประจำตัวครูผู้มาแทน โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://central66.sillapa.net/sm-center/

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

 • 1. ปฐมวัย คลิกที่นี่
 • 2. ภาษาไทย คลิกที่นี่ (แก้ไข ลบบรรทัด ป.1-3 ออก ในหน้า  7 ณ วันที่ 31 ส.ค. 59)
 • 3. คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่(แก้ไข คณิตคิดเร็ว หน้า 24-25 ณ วันที่ 6 ก.ย. 59  )
 • 4. วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
 • 5.นักบินน้อย สพฐ. คลิกที่นี่ (แก้ไข ตัดข้อความ ไม่ให้ติดที่ลำดัวเครื่องบิน หน้า 46  ณ วันที่ 14 ก.ย. 59)
 • 6. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกที่นี่(แก้ไข  วันที่ 24 ส.ค. 59 )
 • 7. สุขศึกษาและพลศึกษา คลิกที่นี่
 • 8. ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) คลิกที่นี่(แก้ไข  รายการที่16,แก้ไขหน้า 48 ยะวาเก่า  วันที่ 22 ส.ค. 59)
 • 9. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ  คอมพิวเตอร์ ) คลิกที่นี่ (แก้ไขคอมพิวเตอร์   แนวการดำเนินงานของกรรมการ ระดับภาค   ณ วันที่ 31 ต.ค. 59)
 • 10. หุ่นยนต์ คลิกที่นี่ 
 • 11. ภาษาต่างประเทศ   คลิกที่นี่ (แก้ไข การพูดเพื่ออาชีพ หน้า 5-6  ณ วันที่ 21 ก.ย. 59)
 • 12. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คลิกที่นี่  (แก้ไข หน้าที่ 24 สภานักเรียน ณ วันที่ 1 ก.ย. 59)
 • 13. ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม คลิกที่นี่ (แก้ไข paint หน้า 27 ณ วันที่ 7 ก.ย. 59)
 • 14. การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ คลิกที่นี่ (แก้ไข ณ วันที่ 31 ส.ค. 59)